Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành xuất sắc cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

°