Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo

°