Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc tổ chức tẩy giun miễn phí cho học sinh ở các xã, thị trấn

°