Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đoàn kiểm tra liên ngành về vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc trên địa bàn huyện

°