Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP của huyện đã đi kiểm tra tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn

°