Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Thôn 11 xã Kiên Thọ đón nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới

°