Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Thôn Đức Thịnh đón nhận đạt chuẩn NTM và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

°