Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Thôn Thọ Phú xã Ngọc Trung đón nhận đạt chuẩn NTM và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

°