Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn Lào thăm, chúc tết Ban chỉ huy Quân sự huyện

°