Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Người có uy tín phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cự tuyên truyền vận động nhân dân

°