Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI XÃ NGỌC TRUNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

°