Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HỘI NÔNG DÂN TỈNH THANH HÓA TẶNG KHẨU TRANG VÀ XÀ PHÒNG CHO TRƯỜNG CẤP 2 DTNT NGỌC LẶC

°