Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH THỜI GIAN CÁCH LY, TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH

°