Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Các dịch vụ ăn uống tại huyện Ngọc Lặc thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa dịch

°