Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HỘI NGHỊ GIAO BAN GIỮA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VỚI CÁC XÃ, THỊ TRẤN

°