Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 01 CỦA BỘ LĐ TBXH QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

°