Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN ĐẠT, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

°