Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ PHẠM TIẾN DŨNG, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ QUANG TRUNG

°