Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ PHẠM CÔNG CÚC, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ NHÂN DỊP 27/7

°