Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN ĐỨC QUYỀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-9 TẠI HUYỆN NGỌC LẶC

°