Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

XÃ KIÊN THỌ TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

°