Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH GIAO BAN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

°