Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

°