Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HỘI NGHỊ DIỄN TẬP ĐIỀU TRA, XỬ LÝ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI BỮA CỖ ĐÔNG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

°