Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

°