Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

THÔN HẠ MÝ XÃ MỸ TÂN, TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

°