Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TẶNG QUÀ TẾT TRUNG THU TẠI XÃ PHÙNG MINH

°