Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

THỊ TRẤN NGỌC LẶC TỔ CHỨC RA QUÂN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIẢI TỎA HÀNH LANG ATGT

°