Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỀ ÁN KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT, CHĂN NUÔI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO XUÂN THIỆN THANH HÓA

°