Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI KHU DÂN CƯ THÔN BÓT XÃ MINH SƠN

°