Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY DỰ NGÀY HỘI ĐĐK CÁC DÂN TỘC TẠI LÀNG 11, XÃ KIÊN THỌ

°