Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

°