Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Ngọc Lặc kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện

°