Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Lễ kết nghĩa giữa Chi bộ các vấn đề xã hội của Quốc hội với Đảng ủy xã Mỹ Tân huyện Ngọc Lặc

°