Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ đề chấm điểm OCOP cấp tỉnh

°