Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Năm 2020 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 29 lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ

°