Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ủy ban Bầu cử huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên

°