Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Công an huyện Ngọc Lặc: Triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử

°