Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

169 Tân binh huyện Ngọc Lặc lên đường nhập ngũ

°