Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Công an huyện Ngọc Lặc- nhiều biện pháp hay để hoàn thành Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD

°