Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Thôn Xuân Minh xã Ngọc Trung đón nhận thôn đạt chuẩn NTM năm 2020

°