Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

BCH Quân sự huyện Ngọc Lặc, Lực lượng vũ trang huyện bàn giao 10 tấn xi măng chung tay xây dựng NTM

°