Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của Cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

°