Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Làng Thuận Sơn, xã Thạch Lập đón nhận thôn đạt chuẩn NTM năm 2020

°