UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ thu mùa năm 2019

°