Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng khóa I năm 2019

°