Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
328 người đã bình chọn
1573 người đang online


PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẦU THANH TÙNG KIỂM TRA MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

°