Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc tổng kết năm học 2018 - 2019

°