HĐND Thị trấn Ngọc Lặc tổ chức kỳ họp lần thứ VII, khóa VI

°