Hội nghị lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cấp huyện

°